Възстановяване на учебен процес

От 16.11.2021 г. в ОУ ,,Христо Ботев“ се възстановява учебния процес за учениците

от І до ІV клас при осигурена безопасна среда, включваща изпълнение на утвърдените със

Заповед № РД-09-4247/08.11.2021 г. на министъра на образованието и Заповед № РД 09-811/08.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването ,,Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата“ .

Учениците от V,VІ и VІІ клас се обучават от разстояние в електронна среда, до намаляване на заболеваемостта

под 500 на 100 000 на територията на община Гулянци.