Ден: 14.11.2021

Възстановяване на учебен процес

От 16.11.2021 г. в ОУ ,,Христо Ботев“ се възстановява учебния процес за учениците от І до ІV клас при осигурена безопасна среда, включваща изпълнение на утвърдените със Заповед № РД-09-4247/08.11.2021 г. на министъра на образованието и Заповед № РД 09-811/08.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването ,,Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична …

Read More Възстановяване на учебен процес