Успешно приключване на проект BG05M2OP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден“