Проекти

През 2017/2018 г. работим за втора поредна година по проект BG05M2OP001-2.004-0004 ,,Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/“ – фаза 1.

Сформирани са седем групи – 4 по обучителни затруднения и 3 групи по интереси.

 

Физическо възпитание и спорт-група по интереси към проект Твоят час

,,В света на математиката“ – група по обучителни затруднения. Математиката е  интересна и забавна.

 

,,Да се подготвим за НВО“ – група по обучителни затруднения ІV клас. След целогодишни занимания изпита ще бъде лесен.